Arne Ivar Mikalsen, Venstre.

I forrige uke har Arne Ivar Mikalsen, fylkesråden for samfunn, kultur og miljø i Nordland, rettet oppmerksomheten mot viktige utfordringer innen biblioteksektoren i fylket. Med et stort engasjement for at innbyggerne skal ha best mulige bibliotektjenester, har Mikalsen tatt opp to saker for Kultur- og likestillingsdepartementet som vil være særlig viktige for bibliotektilbudet i Nordland fremover: fjernlån og felles digital infrastruktur.

Kommuner i Nordland lider

Fjernlån er en viktig tjeneste for å sikre like muligheter til informasjon og litteratur, uavhengig av geografisk plassering. Men i Nordland står bibliotekene overfor ekstra hindringer på grunn av begrensede midler til innkjøp og høye kostnader ved transport av bøker og medier mellom bibliotekene. Mens landsgjennomsnittet for årlige utgifter til lønn og medier i folkebibliotek ligger på 3,8 millioner kroner, står Nordland tilbake med betydelig mindre ressurser, med kun 1,4 millioner kroner årlig. Dette understreker regionens utfordringer med å opprettholde bibliotektjenester på et tilfredsstillende nivå.

Den fraværende transportordningen i Nord-Norge fører til en uforholdsmessig byrde for bibliotekene, med økte kostnader og redusert tilgang til fjernlån. Dette skaper en situasjon der nordnorske biblioteker mangler forutsigbarhet knyttet til fraktkostnader, samtidig som bibliotekansatte opplever at arbeidstid går tapt på logistikk i stedet for faglig arbeid.

Mikalsens ønsker et større nasjonalt ansvar for å sikre lik tilgang til fysiske bibliotekmaterialer i hele landet og anser det samlet sett som et demokratisk problem at innbyggere i Nordland ikke har samme tilgang til litteratur som sør i landet.

Behov for nasjonal digital infrastruktur

I den utvidede nasjonale bibliotekstrategien (2020-2025) er det nedfelt to større tiltak for å øke tilgangen til digitalt innhold for bibliotekene, samt utrede ulike modeller for organisering og finansiering av denne. Nasjonalbiblioteket har nå satt i gang et forprosjekt på dette.

En nasjonal, digital formidlingsløsning vil være viktig for Nordland. Mange kommuner har små folkebibliotek og få ressurser til formidling. En nasjonal løsning vil sikre god formidling av digitale bibliotektjenester til alle innbyggere i hele landet, uavhengig av hvor de bor og hvor mye ressurser som brukes på bibliotek. Nordland har en geografi som medfører at det for mange nordlendinger er langt til det nærmeste folkebiblioteket. En felles plattform for digitale bibliotektjenester gir lik tilgang til hele befolkningen og utjevner dermed både geografiske og økonomiske forskjeller.

Nordland fylkeskommune anser det som svært positivt at Nasjonalbiblioteket har igangsatt dette arbeidet. Det er også essensielt for selve realiseringen av en slik formidlingsløsning, at Nasjonalbiblioteket også tar en ledende rolle når det gjelder finansiering og drift av tjenesten.

 

Translate »