Nettverk for barne- og ungdomsbibliotekarbeid i Nordland

Fylkesbiblioteket ønsker å danne et samarbeidsnettverk for alle som jobber med bibliotektjenester og litteraturformidling til barn og unge i Nordland, og representanter fra ditt bibliotek er herved invitert med. Hovedmålgruppa er de som jobber i folkebibliotekene, men skolebibliotekarer og andre som jobber med litteraturformidling og bibliotektjenester til barn og unge er også velkomne.

Formål med nettverket:

 • Samle de med ansvar for dette arbeidsområdet i et nettverk, og med det sørge for at det finnes ansvarlige med kompetanse som bidrar til tiltak og kompetanseheving på dette viktige feltet i hele Nordland.
 • Samle de kloke hodene! Og tenke sammen, lage sammen og jobbe sammen om alt dette viktige.
 • Bidra til kompetanseheving, videreutvikling og faglig påfyll for de som jobber med litteraturformidling og bibliotektjenester til barn og unge i fylket.
 • Overføre og bruke den kunnskapen som finnes i fylket, blant annet er det tre bibliotekansatte i Nordland som i 2019 tok Oslo Met sin nettutdanning: Barn, medier og bibliotek.
 • Ha et forum og en arena å henvende seg til og vite hvem hverandre er for å kommunisere, dele erfaringer og spørsmål, etablere og utvikle samarbeid.
 • Det finnes mange andre gode grunner også!

Nettverket vil samarbeide om prosjekter og tiltak, både i regi av fylkesbiblioteket og på sikt kan nettverket jobbe frem prosjekter og tiltak sammen. Nettverket holder kontakt om ulike temaer og tilbud knyttet til litteraturformidling og bibliotektjenester til barn og unge. Nettverket kan være nyttig for skolebibliotekarer fra både grunnskole og VGS å delta i også. 

 Forslag til hvordan nettverket kan arbeide, kom med innspill:

 • Faglig innhold: primært bibliotektjenester og litteraturformidling til barn og unge.
 • Kommunikasjon, ulike alternativer: e-postliste, facebook-gruppe, blogg, gruppe på Bibliotekutvikling.no, webinarer, fysiske samlinger (regionalt basert / regionale samlinger?, fast samling / fagdag i forbindelse med IBBY i Bodø hvert år?, fast samling / møte i forbindelse med Bibliotekmøtet i Nordland hvert år?).
 • Danne et styre i nettverket, ala Samba i Akershus, som planlegger faglig innhold til samlinger/webinarer?
 • Planlegge større konferanse/kompetansehevende tiltak med tema litteraturformidling til barn og unge- søke NB-midler – fylket, få med hele Nord-Norge, nasjonalt?
 • Lage en felles strategi for fylket på området?

 

Innhold i nettverket og fylkesbibliotekets planer fremover: 

Fylkesbiblioteket har en plan om å jobbe aldersbasert, og med det sørge for en helhetlig tenking og et helhetlig bibliotekløp for barn og unge. Vi starter med de minste:

 • 2020/2021: Sparke i gang Bokstart i Nordland – oppstart / finne ut om dette lar seg overføre for hele fylket, og koordinere dette. Mål: Koble sammen de aller minste, foreldre, helsestasjoner og bibliotek.
 • 2020/2021: Samarbeidsprosjekt bibliotek og barnehage: Fylkesbiblioteket har satt av midler til å arrangere regionale kursdager (høst/vår 2020-2021) med kompetanseheving på formidling til aldersgruppa 3-6, og bidra til konkrete samarbeid mellom bibliotek og barnehager om et formidlingsprosjekt. Et delprosjekt i dette er «Tøyveskebiblioteket Les Høyt!» (mer informasjon om dette kommer snart).
 • 2021: Prosjekt/tiltak knyttet til Sommerles-segmentet (1.-7. klasse).

Dette er så langt vi har lagt konkrete planer, men det er naturlig ungdomsskole- og VGS-segmentet følger på.

I nettverket, og i arbeidet for øvrig, er det en bredere aldersvinkel på målgruppa barn og unge i biblioteket generelt til enhver tid, og en rettesnor vil være å sørge for at de ulike aldersgruppenes behov og tilbud knyttet til ulike bibliotektjenester og litteraturformidling blir dekket opp i forhold til:

 

 • språkutvikling
 • lesekompetanse
 • leseglede
 • innhold og formidling av bøker / skjønnlitteratur / sakprosa / tegneserier / nye medier
 • arrangementer
 • spilltilbud
 • makerspace
 • barne- og ungdomsaktiviteter av ulikt slag
 • andre medier – film, musikk og generell ungdomskultur
 • generelt fokus på bibliotekets rolle i barn og unges liv ute i fylket

Innspill og påmelding: 

Har du spørsmål, innspill og/eller vil melde deg inn i nettverket er det bare å ta kontakt med Veronica Mørch ved fylkesbiblioteket.  

Veronica Mørch

Spesialbibliotekar

  75 65 07 88
  veromo@nfk.no

Lenker

Bibliotekutvikling.no

Translate »