Fylkesbiblioteket driver et nettverk for alle som jobber med bibliotektjenester og litteraturformidling til barn og unge i Nordland, og ansatte fra ditt bibliotek er herved invitert med. 

Hovedmålgruppa er de som jobber i folkebibliotekene, men skolebibliotekarer og andre som jobber med litteraturformidling og bibliotektjenester til barn og unge er også velkomne.

Meld deg inn ved å sende en e-post til Veronica Mørch. 

Formål med nettverket:

  • Samle de med ansvar for dette arbeidsområdet i et nettverk,
  • Bidra til kompetanseheving, videreutvikling og faglig påfyll for de som jobber med litteraturformidling og bibliotektjenester til barn og unge i fylket.
  • Overføre og bruke den kunnskapen som finnes i fylket.
  • Ha et forum og en arena å henvende seg til, bli kjent med andre som jobber med det samme, dele erfaringer og spørsmål og etablere og utvikle samarbeid.

Faglig fokus: Bibliotektjenester og litteraturformidling til barn og unge, herunder språkutvikling, lesekompetanse, leseglede, formidling av skjønnlitteratur / sakprosa / tegneserier / andre (nye) medier, arrangementer, spill, makerspace, biblioteklokaler, andre medier og generell ungdomskultur og fokus på bibliotekets rolle i barn og unges liv ute i fylket

Kommunikasjon: E-postliste, gruppe på facebook, webinarer, digitale møter og fysiske samlinger. Nettverket møtes i månedlige møter på Teams og samarbeider om prosjekter og tiltak. Vi holder kontakt på e-post og i egen gruppe på Facebook om ulike temaer og tilbud knyttet til litteraturformidling og bibliotektjenester til barn og unge i fylket.

Satsinger og prosjekter:

Les Høyt! Litteraturarrangementer for de minste: Fylkesbiblioteket har sammen med 10 bibliotek i fylket søkt og fått tildelt midler fra Kulturrådet til litteraturarrangementer for de minste. Bibliotekene som er med har med etablerte barnehagebibliotektilbud og målgruppa for arrangementene er 1-6 åringer.

Les Høyt! Barnehagebibliotek – samarbeid bibliotek og barnehage: Fylkesbiblioteket har arrangert kurs/kompetanseheving med fokus på høytlesing og formidling til aldersgruppa 3-6 for å bidra til mer samarbeid mellom bibliotek og barnehager.  Vi har i den forbindelse utviklet Tøyveskebiblioteket Les Høyt! og 20 bibliotek i fylket tilbyr nå dette utlånskonseptet  til barnehager i kommunen. Se mer informasjon om satsingen, og se hvordan du kan etablere  tøyveskebibliotek og samarbeid med barnehager på våre ressurssider om barnehagebibliotek.

Barne- og ungdomslittteraturfestival i forbindelse med Bodø 2024: Målet er et arrangement i alle kommuner i fylket høsten 2024. Fylkesbiblioteket administrerer og søker midler, representanter fra nettverket er med i arbeidsgruppe. Initiert av Stormen bibliotek.

Sommerles: Fylkesbiblioteket står for administrering av lesekampanjen i fylket, og arrangerer webinarer, erfaringsdeling og faglig påfyll i forbindelse med Sommerles.

Bibliobattles: I 2022 var ti bibliotek med på Bibliobattles, og vi håper på doblet antall i 2023.

På sikt:

Bokstart i Nordland: Finne ut om dette lar seg overføre for hele fylket, og koordinere dette. Mål: Koble sammen de aller minste, foreldre, helsestasjoner og bibliotek.  I forbindelse med det nasjonale  Fif-prosjektet  For de minste utarbeides veiledninger/ressurser  for Bokstart, dette lanseres høsten 2023.  Fylkesbiblioteket har kjøpt inn bøker til utdeling, og vil tilpasse disse og utarbeide mer materiell når modulen i Fif-prosjektet For de minste er klart.

Ungdomsprosjekt 

Forslag til videreutvikling av nettverket: 

Forslag: Danne et styre i nettverket, ala Samba i Akershus / Viken, som planlegger faglig innhold til samlinger/webinarer?

Forslag: Planlegge større konferanse/kompetansehevende tiltak med tema litteraturformidling til barn og unge- søke midler – fylket, få med hele Nord-Norge, nasjonalt?

Forslag: Lage en felles strategi for fylket på området?

 

Veronica Mørch

Spesialbibliotekar

Lenker

Translate »