Søk ekstern finansiering

Nordland fylkesbibliotek har midler til prosjektutvikling. Midler til prosjekter gis vanligvis for å følge opp Regional plan for bibliotek i Nordland og det medfølgende handlingsprogrammet.

Prosjekter skal utvikle bibliotek, og vi ønsker å legge til rette for størst mulig erfaringsoverføring. Som regel er det derfor en forutsetning om rapportering og annen kunnskapsoverføring.

Vi støtter også opp under nasjonale utviklingsmidler fra Nasjonalbiblioteket der det er mulig.

Nordland fylkeskommunes tilskuddsutlysninger

Kulturprosjekter og arrangementer

Gjøre kunst og kulturtilbud av høy kvalitet tilgjengelig for flest mulig av Nordlands befolkning.

Arrangører av kulturdager/festivaler, kommuner, profesjonelle utøvere, organisasjoner, enkeltpersoner.

Prosjekter som har interesse utover et lokalmiljø. Det vil bli lagt vekt på prosjektets muligheter for regional oppmerksomhet.

Prosjekter som kombinerer bruk av amatører med profesjonelle krefter.

Formidlingstiltak rettet mot barn og unge gis særskilt prioritering.

Prosjekter/arrangement/festivaler hvor formidling av kunst og kultur er formålet. 

Prosjekter som stimulerer til nyskaping og utvikling.

Det legges vekt på at tiltak som støttes skal være av høy kvalitet, og at det minimum har et regionalt nedslagsfelt. Det innebærer at tiltaket enten må ha deltakere fra flere kommuner eller framføres i flere kommuner.

Primært gis det støtte til tiltak som finner sted i Nordland, men det kan også gis støtte til prosjekt som arrangeres utenfor fylket hvor aktører fra Nordland deltar.

Det gis ikke støtte til lokale tiltak, drift av organisasjoner eller institusjoner, ordinære studieturer/utenlandsreiser eller innkjøp av utstyr. Produksjonskostnader for film, CD-utgivelser og bøker vil som regel ikke bli prioritert.

Det vil bli tatt hensyn til gjeldende politiske prioriteringer innenfor kulturområdet, og søknadene gis en skjønnsmessig vurdering i forhold til disse ved behandling.

Nordland fylkeskommune prioriterer arrangementer som forholder seg til Norske konsertarrangørers retningslinjer for tilgjengelighet.

Vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Vi gjør oppmerksom på at søknadsordningen generelt mottar mange søknader, og at den totale summen for omsøkte midler som regel er langt høyere enn disponibel ramme for tildelinger. Dette medfører at mange prosjekter som i utgangspunktet innfrir vilkårene for ordningen, likevel ikke kan innvilges støtte som følge av manglende midler.

Det skal ligge ved en prosjektbeskrivelse som viser hvilke tiltak som gjennomføres, målsettinger og kunstnerisk profil, samt beskrivelse av hvilke målgrupper prosjektet retter seg mot. Søknaden må også inneholde budsjett og finansieringsplan.

Det skal gjøres rede for eventuelle utviklingsplaner, og søknadsbeløpet til Nordland fylkeskommune må spesifiseres.

Om det søkes tilskudd fra andre enn Nordland fylkeskommune, må det framgå hvilke instanser dette er. Dersom det allerede er innvilget andre tilskudd, må det framgå av søknaden.

1. mars og 1. september

Behandlingstid er ca en måned. Prosjekter og arrangement som er gjennomført før behandling, kan ikke forvente tilskudd.

Seksjonsleder, Kunst og kulturformidling
Rådgiver kunst- og kulturformidling

Spillemidler – Kulturbygg

Bidra til egnede lokaler, bygninger og utearenaer som gir rom for ulik kulturell virksomhet.

Kulturdepartementet har fastsatt retningslinjer for bruken av spillemidler til kulturbygg.  

Kommunen der bygget skal ligge skal fremme søknaden overfor fylkeskommunen. Søkere kan være ulike godkjente organisasjoner og sammenslutninger.

Tilskudd kan gis til kulturhus, flerbrukslokaler eller spesiallokaler for kunst og kultur, som bibliotek, bygg for museum eller andre kulturverntiltak, scenekunstlokaler, konsertsal eller formidlingslokaler for billedkunst.    

Midlene kan benyttes til nybygg, ombygging og modernisering av kulturbygning, men ikke til vedlikehold eller drift.

Lokalene må være planlagt ut fra definerte behov og bør være fleksible. Kulturhusene bør lokaliseres sentralt i lokalsamfunnet eller regionen.
Se retningslinjene (link ovenfor) for statlige vilkår.   

Inntil en tredel av godkjente prosjektkostnader for kulturbygget, med maksimale satser etter ulike typer bygg, vedtatt av fylkeskommunen.    

Se punkt 2 i retningslinjene.

Det anbefales å ta kontakt med egen kommune for råd og veiledning.   

Hver enkelt kommune har egne frister. Kommunenes frist for å overføre søknadene til fylkeskommunen er 1. mars.

Søknadsprosess

Seksjonsleder, Kunst og kulturformidling
Rådgiver kunst- og kulturformidling

Andre muligheter for ekstern finansiering

Nasjonalbiblioteket

Som en del av Nasjonalbibliotekets utviklingsrolle lyses det ut ulike støtteordninger en til to ganger i året. Viktigste utlysning er prosjektstøtte til utviklingstiltak. Formålet med utviklingstiltakene er å fremme kompetanse i bibliotekene som helhet, og det stilles krav til nyhetsverdi og overførbarhet.

Se Nasjonalbibliotekets nettsider her.

Sparebankstiftelsen

Her kan du søke om å motta samfunnsutbytte til prosjekter innen kultur, idrett, frivillighet og kunnskap.

«Gjennom Samfunnsløftet støtter vi små og store prosjekter som gjør landsdelen vår til en enda bedre plass å bo.»

Les mer

 

Kulturrådet

Kulturrådet har flere støtteordninger som kan være relevante for bibliotek å søke på alene eller i samarbeide med f.eks. forfattere, kunstnere eller organisasjoner.

Se Kulturrådets nettside for støtteordninger her.

Andre tips

Denne oversikten er på langt nær utfyllende. Det finnes mange støtteordninger som f.eks. banker og næringsliv har. Nasjonalbiblioteket har blant annet samlet noen av dem her.

Eksterne midler er en fin måte å få handlefrihet til å gjennomføre prosjekter og arrangmenter i bibliotek. Det er viktig å undersøke nøye hvilke vilkår som er knyttet til de ulike støtteordningene før du søker midler. En telefon til støttegiveren vil kunne gi viktige tips prosjektet og sikre at den kvalifiserer til støtteordningen.

Translate »