Bærekraftmålene og bibliotekene

I 2015 ble 2030-agendaen med de 17 bærekraftsmålene vedtatt av alle FNs medlemsland. Bærekraftsmålene ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng. Erklæringen Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development utgjør sammen med Addis Abeba Action Agenda og Paris-avtalen et rammeverk for internasjonalt samarbeid for bærekraftig utvikling.   

Verdens biblioteker danner et etablert og pålitelig nettverk av lokale institusjoner som kan nå effektivt ut til alle deler av befolkningen.

 

Illustrasjon av FNs 17 bærekraftmål

Bærekraftmålene

Bibliotekene støtter alle målene for bærekraftig utvikling

Bibliotekene fremmer universell leseferdighet for alle

Bibliotekene reduserer forskjeller

Bibliotekene utgjør et nettverk av kontaktpunkter og leveringssteder for offentlige programmer og tjenester

Bibliotekene  fremmer digital inkludering

Bibliotekene fungerer som sentrum i forsknings- og fagmiljøet

Bibliotekene bevarer og gir tilgang til verdens kulturarv

Utrydde alle former for fattigdom i hele verden

 • Bibliotekene gir tilgang til informasjon og kompe­tanse og gir dermed mennesker mulighet til å oppnå et bedre liv.
 • Bibliotekene støtter informert beslutningstaking hos styresmaktene, lokalsamfunnene og andre for å bidra til tjenester og støtte som reduserer fattigdom og gir bedre velstand for mennesker i hele verden.

Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk

 • Bibliotekene, inkludert spesialiserte landbruks­biblioteker og utvidelsestjenester, gir tilgang til forskning og informasjon om avlinger, markeder og oppdrettsmetoder som støtter et robust og produktivt landbruk.

    

   Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder

   • Medisinske biblioteker, sykehusbiblioteker og andre typer biblioteker er viktige leverandører av tilgang til medisinsk forskning som støtter bedre folkehelse.
   • Allmennhetens tilgang til helseinformasjon i alle biblioteker bidrar til at mennesker blir bedre informert om egen helse og hvordan de kan holde seg sunne.

   Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle

   • Bibliotekene utgjør kjernen i skoler, universiteter og høyskoler i alle land over hele verden.
   • Bibliotekene støtter leseferdighetsprogrammer, gir et trygt rom for læring og støtter forskere med å gjenbruke forskning og data for å skape ny kunnskap

   Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling i samfunnet

   • Bibliotekene støtter likestilling ved å tilby trygge møterom, programmer for kvinner og jenter om rettigheter og helse, og programmer for bedre IKT- og leseferdigheter hjelper kvinnene til å utvikle sine gründerferdigheter.

   Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle

   Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris for alle

    • Bibliotekene gir allmennheten tilgang til informasjon om vann, energibruk og sanitæranlegg.
    • Mange offentlige biblioteker og samfunnsbiblioteker over hele verden er det eneste stedet der folk kan få pålitelig tilgang til lys og strøm for å lese, studere og søke jobb.

    Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle

    • Offentlig tilgang til IKT og opplæring på biblioteker gjør det mulig for allmennheten å søke på jobber.
    • Kompetente medarbeidere på bibliotekene kan hjelpe allmennheten med elektroniske søknader, skrive støttemateriell og finne riktig jobb

     Bygge solid infrastruktur og fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og innovasjon

     • Bibliotekene utgjør kjernen i forskning og det aka­demiske liv. De gir bredbåndstilgang til Internett, forskningsinfrastruktur og dyktige fagpersoner.
     • I mange land er skolebibliotekene og de offentlige og akademiske bibliotekene de viktigste eller eneste leverandørene av offentlig internettilgang til lav eller ingen kostnad, som er viktig for å øke konnektiviteten

      Redusere ulikhet i og mellom land

      • En rettferdig tilgang til informasjon, ytringsfrihet, frihet til å danne foreninger og møtes i forsam­linger samt personvern er sentralt for den enkeltes uavhengighet.
      • Bibliotekene er med på å redusere ulikheter ved å gi trygge offentlige rom som er åpne for alle i byene og på landsbygda over hele verden

      Gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige

      • Bibliotekene har en viktig rolle med å beskytte og bevare en uvurderlig dokumentarv i alle former for fremtidige generasjoner.
      • Kulturen styrker lokalsamfunnene og bidrar til en inkluderende og bærekraftig utvikling av byene.

       

      Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre

      Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem

      Bevare og bruke havet og de marine ressursene på en måte som fremmer bærekraftig utvikling

      Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold

       

       

      • Bibliotekene er bærekraftige institusjoner – de deler ressursene i lokalsamfunnet og internasjonalt og sørger for at alle har tilgang til informasjon.
      • Alle bibliotekene spiller en viktig rolle ved at de gir tilgang til informasjon, forskning og kunnskap som støtter informert forskning og tilgang til informasjon for allmenn­heten om klimaendringer, og de har en nøkkelrolle i å bevare lokalsamfunnenes kunnskap – som inkluderer lokal beslutningstaking om grunnleggende aspekter av livet, inkludert jakt, fiske, arealbruk og vannforvaltning.

       

       

      Fremme fredelige og inkluderende samfunn for å sikre bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle, og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer

      • For å få full tilgang til informasjon trenger alle både tilgang og kompetanse for å kunne bruke informa­sjonen effektivt, som beskrevet i Lyon-erklæringen om tilgang til informasjon og utvikling. 27 biblioteker har kompetansen og ressursene som kreves for å kunne hjelpe myndigheter, institusjoner og enkelt­personer med å kommunisere, organisere, strukturere og bruke informasjon effektivt for utvikling.

       Styrke virkemidlene som trengs for å gjennomføre arbeidet, og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling

       • Bibliotekene utgjør et globalt nettverk av institusjoner i lokalsamfunnene som står klare til å støtte nasjonale utviklingsplaner lokalt og nasjonalt, og de er en ressurs som bidrar til at det tas bedre beslutninger.
       Translate »